طراحی سایت
مرکز بهداشت و درمان دانشجویان
مدیریت

آقای دکتر سید رضا هاشمی

رئیس مرکز بهداشت و درمان دانشجویان

تحصیلات: دکترای پزشک عمومی

سابقه کار: 10 سال- مرتبط


سوابق:

- ریاست مرکز بهداشت و درمان دانشجویان

- رئیس کمیسیون پزشکی

- مسئول روابط عمومی پزشکی حج

- مسئول دارالقران وزارت بهداشت

- مسئول کانون بسیج معاونت دانشجویی

- دبیر فدراسیون تیر و کمان