طراحی سایت
به سایت مدیریت امور خوابگاههای دانشگاه علوم پزشکی تهران خوش آمدید *** خوابگاه، ایرانی کوچک
معرفی مدیران
 

 

مدیریت امور خوابگاهها

 

 

 

دکتر ابوالفضل سروش شادروان دکتر علی اکبر آبیار دکتر احمدرضا صادقی دکتر حمید رضا پاکدل دکتر جعفر غفارزاده

  

 

 

 

           دکتر فرهاد رضایی


* دکتر ابوالفضل سروش --------------- سالهای 1381 - 1379

* شادروان دکتر علی اکبر آبیار -------- سالهای 1385 - 1381

* دکتر احمد رضا صادقی --------------- سالهای 1387 - 1385

* دکتر حمید رضا پاکدل ------------------ سالهای 1390 - 1387

* دکتر جعفر غفارزاده ------------------- سالهای 1390 - 1397

* دکتر فرهاد رضایی ---------------- سالهای 1397 - تاکنون