طراحی سایت
به سایت مدیریت امور خوابگاههای دانشگاه علوم پزشکی تهران خوش آمدید *** خوابگاه، ایرانی کوچک
معرفی مدیران

 

مدیریت امور خوابگاهها

 

 

 

         
 دکتر ابوالفضل سروش  شادروان دکتر علی اکبر آبیار  دکتر احمدرضا صادقی  دکتر حمید رضا پاکدل  دکتر جعفر غفارزاده

 

* دکتر ابوالفضل سروش --------------- سالهای 1381 - 1379


* شادروان دکتر علی اکبر آبیار -------- سالهای 1385 - 1381


* دکتر احمد رضا صادقی --------------- سالهای 1387 - 1385


* دکتر حمید رضا پاکدل ------------------ سالهای 1390 - 1387


* دکتر جعفر غفارزاده ------------------- سالهای 1390 - تاکنون