طراحی سایت
مرکز بهداشت و درمان دانشجویان
تاریخچه

دانشگاه عرصه فعالیت‌های فکری، چالش‌های اندیشه و راهبری جامعه به سوی آینده‌ای روشن‌تر است و بهتر قلمداد می‌شود که عمده تلاش‌های صورت گرفته در آن در جهت فراهم آوردن امکانات آموزشی، پژوهشی، ایجاد محیطی آرام، پویا و نشاط انگیز است تا این نیروی سازنده جز پیشرفت و تعالی هدفی نداشته باشد و با جسمی سالم و روانی آسوده در این راه گام بردارد. لذا مرکز بهداشت و درمان دانشجویان فرصت را مغتنم می‌شمرد و با انجام معاینات دانشجویان گروه پزشکی و اقدامات پاراکلینیک، در جهت بیماریابی و کشف نیازهای درمانی دانشجویان گام مؤثری برداشته و تسهیلات درمانی ضروری را در اختیار آنان قرار دهد.