X

مدیریت تربیت بدنی

با هدف ارتقاء سطح كيفی وكمی فعاليت‌های ورزشی در دو بُعد همگانی و قهرمانی به تمامی گروه‌های دانشگاهی اعم از كاركنان، دانشجويان، اعضاي هیئت‌علمی و فرزندان آن‌ها، خدمات ورزشی مختلفی در دانشگاه ارائه‌ می‌شود. این مدیریت شامل بخش ها زیر می باشد:

1- اداره ها

2- اماکن ورزشی

3- تیم های ورزشی

4- مسابقات و تقویم ورزشی

5. برنامه مسابقات ورزشی

   * عملکرد مسابقات ورزشی در سال97 و 98

   * جدول زمان بندی تمرینات تیم های ورزشی

   * برنامه سانس های استخر شهید توکلی در تابستان 98

   * برنامه سانس های استخر مجموعه شهید چمران تابستان 98

6. آموزش و پژوهش تربیت بدنی

7. ورزشهای همگانی

8- مقالات پزشکی ورزشی

9- روند رسیدگی به شکایات دانشجویی