اخبار

 

 

انتخابگر پوسته

واحد فنی و مهندسی معاونت دانشجویی فرهنگی

 

 

 با هدف توسعه حفظ و نگهداری از ابنیه و تأسیسات موجود در معاونت دانشجویی فرهنگی ایجاد گردیده تا با هماهنگی هرچه بیشتر با دفتر فنی و نظارت برطرح های عمرانی دانشگاه در جهت اجرای سریع و اصولی پروژه های عمرانی گامی بلند برداشته شود.

 

شرح وظایف:

1-ارتباط و هماهنگی با دفتر فنی و نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه در خصوص پروژه های در دست اجرا و اجرا شده

2-نظارت بر نگهداری و توسعه تأسیسات مکانیکی واحدهای ستادی و خوابگاه های دانشجویی

3- نظارت بر نگهداری و توسعه تأسیسات برقی معاونت دانشجویی فرهنگی

4-نظارت بر نگهداری ابنیه شامل تعمیرات، تغییرات و بهسازی اماکن معاونت دانشجویی فرهنگی

5-نظارت و کنترل پروژه های عمرانی و تعمیراتی معاونت دانشجویی فرهنگی

6- بررسی صورت وضعیت ها، کارکرد ها و اسناد مالی پیمانکاران و مشاوران در حوزه کارهای عمرانی

7- جمع آوری و تکمیل اطلاعات مورد نیاز طرح های عمرانی

8- پیگیری و پایش انرژی در کلیه فضا های معاونت دانشجویی فرهنگی

9- ساماندهی اطلاعات فنی زیرساخت های معاونت

 

پروژه ها