X

 

فعالیت های واحد بهداشت

یک: بهداشت محیط خوابگاه ها

- برنامه‌ریزی و نظارت بر بهداشت محیط خوابگاه‌های دانشجویی

- برنامه‌ریزی و نظارت بر بهداشت مراكز تهیه، توزیع، نگهداری و فروش موادخوراكی و مصرفی در محیط‌ های دانشجویی

- حصول اطمینان از سلامتی كارگرانی كه در محیط‌های دانشجویی فعالیت می‌كنند از طریق كنترل كارت سلامت

- انجام طرح رابطین بهداشت با آموزش دانشجویان و مشارکت آنان در امور بهداشتی

- انتخاب اتاق نمونه بهداشتی از هر خوابگاه به صورت سالیانه و اهدائ جوایز

- انتخاب سرپرست نمونه بهداشتی

دو: مبارزه با بیماری‌ها

- اجرای برنامه‌های ریشه‌كنی و مبارزه با بیماری‌هایی كه برنامه‌ی كشوری قرار دارند.

- برگزاری کلاس های آموزشی جهت کارکنان و دانشجویان در صورت لزوم

- ارتقاء سطح آموزش بهداشت دانشجویان از طریق درج پیام‌های تندرستی در صفحه خانگی معاونت دانشجویی، فرهنگی

- تهیه‌ پمفلت و پوسترهای آموزشی بهداشتی

- انجام واكسیناسیون هپاتیت B و توأم بزرگسال برای دانشجویان درتمام ایام به جز روزهای تعطیل درمرکز درمانگاه کوی