اخبار

انتخابگر پوسته

 

مرکز بهداشت درمان دانشجویان

 

چشم انداز مرکز بهداشت و درمان دانشجویان

مرکز بهداشت و درمان دانشجویان در افق 5 ساله آینده
بعنوان اصلی ترین مرکز سنجش سلامت دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران باید به پوشش 100 درصد خدمات پزشکی و دندانپزشکی رایگان جهت دانشجویان، ارائه خدمات الکترونیکی بهداشتی و حذف بوروکراسی ارتقاء یابد.
بیانیه رسالت:
مرکز بهداشت و درمان دانشجویان در دهه 70 راه اندازی شد. ماموریت اصلی این مرکز ارتقاء سطح سلامت جسمی، بهداشت فردی و بهبود کیفیت زندگی دانشجویان در سطح دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد و بعنوان تنها مرکز ارائه دهنده خدمات بهداشتی و درمانی رایگان در جهت تحقق اهداف خویش مشغول فعالیت می باشد
در راستای تحقق بیانیه ماموریت اصلی مرکز بهداشت و درمان با 2 راهکار ارائه می شود:
ـ  پیشگیری
ـ  درمان
در حوزه پیشگیری( انجام بازدید های بهداشتی از خوابگاه ها، صنوف، آموزش و غربالگری دانشجویان)
در حوزه درمان( ارائه خدمات درمانگاهی، بیمارستانی، دندانپزشکی و پاراکلینیکی)
استراتژیهای مرکز بهداشت و درمان:
ـ  ارتباط و تعامل تنگاتنگ با معاونت بهداشتی، وزارتخانه و دانشگاه( شرکت در جلسات و اجرای طرح های ملی و کشوری)
ـ  بهره گیری از تجربیات بهداشتی و درمانی سایر دانشگاه های علوم پزشکی کشور جهت ارائه بهتر خدمات بهداشتی و درمانی
ـ  تهیه و اجرای برنامه های آموزشی(سمینار،کارگاه،کلاس آموزشی) جهت توانمند سازی و ارتقاء سطح بهداشتی کلیه دانشجویان