X

 

واحد ایاب و ذهاب دانشجویی در امر برنامه ریزی ، برقراری و نظارت بر اجرای سرویس های ایاب و ذهاب دانشجویان از خوابگاه ها به دانشکده ها ، بیمارستان ها و برخی مراگز دیگر فعالیت دارد.

 برنامه سرویس های ایاب و ذهاب دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران 1399

                                                                                                                                               

                                                                                                                                                             بازنگری: 1399/3/21دوران گذار از کرونا

رفت از مجتمع خوابگاه های کوی و بیرون از کوی

برگشت به مجتمع خوابگاه ها

ردیف

ساعت حرکت

تعداد جزء

مقصد

نوع خودرو

ردیف

ساعت حرکت

تعداد جزء

مبدا

نوع خودرو

1

6/40

1

بیمارستان سینا

مینی بوس

1

12

1

دانشکده پزشکی ( پورسینا)

اتوبوس

2

6/45

1

بیمارستان امام و دانشکده پرستاری و مامایی

اتوبوس

2

12/30

2

"         "           "

"

3

7/00

2

"         "         "         "

"

3

13

3

"         "           "

"

4

7/15

3

"         "         "         "

"

4

13/30

4

"         "           "

"

5

7/30

4

"         "         "         "

"

5

14

5

"         "           "

"

6

7/45

5

"         "         "         "

"

6

15

6

"         "           "

"

7

8

6

"         "         "         "

"

7

-

-

-

-

8

7/30

1

دانشکده پزشکی   (پورسینا)

اتوبوس

8

12/30

1

بیمارستان امام ودانشکده پرستاری  و مامایی

اتوبوس

9

7/45

2

"         "           "

"

9

13/30

2

"         "         "         "

"

10

8

3

"         "           "

"

10

14/30

3

"         "         "         "

"

11

8/30

1

مشترکب شریعتی پزشکی ب امام پرستاری ومامایی

اتوبوس

11

15/30

4

"         "         "         "

"

12

9

2

"       "       "       "        "

"

12

-

-

-

-

13

9/30

3

"       "       "       "        "

"

13

-

-

-

-

14

11

4

"       "       "       "        "

"

14

-

-

-

-

15

-

-

-

-

15

-

-

-

-

16

7

1

بیمارستان ضیائیان/  بهارلو

مینی بوس

16

12/30

1

بیمارستان  روزبه و فارابی

مینی بوس

17

7/10

1

بیمارستان های امیر اعلم و سینا

اتوبوس

17

12/30

1

بیمارستان  بهرامی

مینی بوس

18

7/15

1

بیمارستان  روزبه ، فارابی و رازی

مینی بوس

18

13

1

بیمارستان  امیراعلم

مینی بوس

19

7/15

1

بیمارستان  بهرامی

مینی بوس

19

13

1

بیمارستان محب یاس

مینی بوس

20

7/30

1

  دانشکده توانبخشی

اتوبوس

20

13/15

1

بیمارستان سینا

اتوبوس

21

       

21

13/30

1

دانشکده توانبخشی

اتوبوس

22

       

22

       

23

       

23

       

24

       

24

       

25

       

25

       

26

       

26

       

27

       

27

       

28

       

28

       

29

       

29

       

30

       

30

       

31

       

31

       

32

       

32

       

33

       

33

       

34

       

34

       

37

7/30

1

خ سمیه به پورسینا ودانشکده پرستاری و مامایی

اتوبوس

37

       

38

-

-

-

-

38

       

39

6

1

خوابگاه متاهلین به پردیس پورسینا

مینی بوس

39

14

1

پردیس پورسینا  به خوابگاه متاهلین

مینی بوس

40

7

2

"         "           "

مینی بوس

40

17

3

"         "           "

مینی بوس

41

-

-

-

-

41

-

-

-

-

 

 

 

برنامه سرویس های ایاب و ذهاب دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران 1398

رفت از مجتمع خوابگاه های کوی و بیرون از کوی

برگشت به مجتمع خوابگاه ها

ردیف

ساعت حرکت

تعداد جزء

مقصد

نوع خودرو

ردیف

ساعت حرکت

تعداد جزء

مبدا

نوع خودرو

1

6:40

1

بیمارستان سینا

مینی بوس

1

12

1

دانشکده پزشکی ( پورسینا)

اتوبوس

2

6:45

1

بیمارستان امام و دانشکده پرستاری و مامایی

اتوبوس

2

12:20

2

"         "           "

"

3

7:00

2

"         "         "         "

"

3

12:40

3

"         "           "

"

4

7:10

3

"         "         "         "

"

4

13

4

"         "           "

"

5

7:20

4

"         "         "         "

"

5

13:20

5

"         "           "

"

6

7:30

5

"         "         "         "

"

6

13:40

6

"         "           "

"

7

7:40

6

"         "         "         "

"

7

14

7

"         "           "

"

8

7:50

7

"         "         "         "

"

8

14:20

8

"         "           "

"

9

8

8

"         "         "         "

"

9

14:40

9

"         "           "

"

10

9:30

9

"         "         "         "

"

10

15

10

"         "           "

"

11

7:15

1

دانشکده پزشکی   (پورسینا)

اتوبوس

11

15:20

11

"         "           "

"

12

7:25

2

"         "           "

"

12

15:40

12

"         "           "

"

13

7:30

3

"         "           "

"

13

16

13

"         "           "

"

14

7:30

4

"         "           "

"

14

16:20

14

"         "           "

"

15

7:35

5

"         "           "

"

15

16:40

15

"         "           "

"

16

7:40

6

"         "           "

"

16

17

16

"         "           "

"

17

7:45

7

"         "           "

"

17

12:30

1

بیمارستان امام ودانشکده پرستاری  و مامایی

اتوبوس

18

7:50

8

"         "           "

"

18

13:30

2

"         "         "         "

"

19

8

9

"         "           "

"

19

14:30

3

"         "         "         "

"

20

9:30

10

"         "           "

"

20

15:15

4

"         "         "         "

"

21

8:15

1

مشترکب شریعتی پزشکی  ب امام پرستاری ومامایی

اتوبوس

21

15:30

5

"         "         "         "

"

22

8:30

2

"      "      "      "       "

"

22

17:00

6

"         "         "         "

"

23

9

3

"      "      "      "       "

"

23

17:00

7

"         "         "         "

"

24

9:30

4

"      "      "      "       "

"

24

12:30

1

بیمارستان سینا

اتوبوس

25

11

5

"      "      "      "       "

مینی بوس

25

13:15

2

"       "  

"

26

11:30

6

"      "      "      "       "

اتوبوس

26

12:30

1

بیمارستان  روزبه و فارابی

مینی بوس

27

12

7

"      "      "      "       "

"

27

12:30

1

بیمارستان رازی

مینی بوس

28

12:30

8

"      "      "      "       "

"

28

12:30

1

بیمارستان  بهرامی

مینی بوس

29

7

1

بیمارستان ضیائیان:  بهارلو

مینی بوس

29

13

1

بیمارستان  امیراعلم

مینی بوس

30

7:10

1

بیمارستان های امیر اعلم و سینا

اتوبوس

30

13

1

بیمارستان محب یاس

مینی بوس

31

7:15

1

بیمارستان  روزبه ، فارابی و رازی

مینی بوس

31

13

1

دانشکده توانبخشی

اتوبوس

32

7:15

1

بیمارستان  بهرامی

مینی بوس

32

15

2

"       "  

"

33

7:15

1

دانشکده دندانپزشکی

مینی بوس

33

17

3

"       "    

"

34

7:30

1

  دانشکده توانبخشی

اتوبوس

34

       

35

9:30

2

"       "       "       "     

مینی بوس

35

       

36

       

36

       

37

7:30

1

خوابگاه سمیه به پورسینادانشکده پرستاری ومامایی

اتوبوس

37

15

1

دانشکده پرستاری ومامایی به خوابگاه سمیه

اتوبوس

38

7:40

2

"          "          "          "            "

"

38

-

-

-

-

39

6

1

خوابگاه متاهلین به پردیس پورسینا

مینی بوس

39

13

1

پردیس پورسینا  به خوابگاه متاهلین

مینی بوس

40

7

2

"         "           "

مینی بوس

40

15

2

"         "           "

مینی بوس

41

8

3

"         "           "

مینی بوس

41

17

3

"         "           "

مینی بوس

* لازم بذکر است که تعداد 80 تا 85 نیمراه سرویس ایاب و ذهاب دانشجویی در طول سال 1398 برقرار بوده است .

 

برنامه سرویس های ایاب و ذهاب دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران 1398با توجه به در خواست های مکرر و بعضاً غیر ضروری  دانشجویان در مورد درخواست سرویس و محدودیت های مالی و غیره ؛  واحد ایاب و ذهاب دانشجویی اقدام تهیه و تنظیم آئین نامه ایاب و ذهاب نمود که در ماده یک آن شرایط کلی برقراری سرویس توضیح داده شده است .

 در ذیل اصل متن آئین نامه جهت اطلاع دانشجویان گرامی عیناً آورده شده است .

 

 ماده 1 -  نحوه و شرایط برقراری سرویس :

الف ) تعداد نفرات: حداقل تعداد نفرات برای بررسی درخواست سرویس از یک مبدا به یک یا چند مقصد برای سواری ون 7 نفر ، برای مینی بوس 12 نفر و برای اتوبوس 20 نفردانشجوی واجد شرایط  می باشد .

ب ) مسیرحد فاصل بین مبدا و مقصد: حداقل مسیر حد فاصل بین مبدا و مقصد نباید کمتر از پنج کیلو متر باشد ، ضمن اینکه آن مسیر را نتوان با یک کورس اتوبوس شرکت واحد و یا سواری شخصی طی نمود .

ج ) درخواست دانشجویان و تایید اداره مربوطه دانشکده ها: برای برقراری سرویس های جدید ابتداً با توجه به 2 بند فوق ( الف و ب ) دانشجویان باید درخواست کتبی ارایه داده  و آن درخواست باید به تایید اداره آموزش و یا امور دانشجویی دانشکده مربوطه رسیده باشد ، و بعد از بررسی های لازم سرویس درخواستی برقرار خواهد شد . 
 

کروکی مسیر سرویس‌ها از مجمع کوی به دانشکده پزشکی :

 کوی         خیابان وصال شیرازی          خیابان ایتالیا         خیابان قدس        خیابان پورسینا          ایستگاه پایانی ؛ درب دانشکده پزشکی

 

 کروکی مسیر سرویس‌های مشترک  از مجمع کوی به دانشکده پزشکی و دانشکده پرستاری و مامایی :

کوی          خیابان وصال شیرازی         خیابان ایتالیا             خیابان قدس           خیابان پورسینا            درب دانشکده پزشکی          خیابان نصرت        میدان توحید ؛ درب دانشکده پرستاری و مامایی .


ایستگاه های بین راه :  

1- خیابان ایتالیا       2- خیابان پورسینا درب دانشکده پزشکی       3- میدان توحید در دانشکده پرستاری و مامایی