X


بیمه درمانی دانشجویان خارجی:

کلیه دانشجویان خارجی دانشگاه توسط اداره رفاه و تعاون تحت پوشش بیمه خدمات درمانی قرار می گیرند و برای ایشان دفترچه بیمه صادر خواهد شد.

بیمه حوادث:

کلیه دانشجویان دانشگاه هر ساله به طور رایگان تحت پوشش بیمه حوادث دانشجویی قرار می گیرند و دانشجویان گرامی می توانند پس از اعلام مدیریت امور دانشجویی و با مراجعه به سایت شرکت بیمه طرف قرارداد دانشگاه کارت بیمه حوادث خود را دریافت نمایند.

تذکر مهم: دانشجویان گرامی در صورت تمایل می توانند جهت آشنایی بیشتر با ضوابط و مقررات تسهیلات و وام های دانشجویی به دستورالعمل صندوق رفاه دانشجویان وزارت متبوع به آدرس www.srd.ir مراجعه نمایند.