X

مکانهای توزيع ناهار

- سلف سرویس دانشکده پزشکی

- سلف سرویس دانشکده پرستاری و مامایی​​​

- سلف سرویس دانشکده توانبخشی

- سلف سرویس دانشکده دندانپزشکی

- خوابگاه کوی دختران و پسران

 

مکان های توزیع صبحانه و شام

در حال حاضر شام و صبحانه دانشجویان در خوابگاههای ذیل توزیع می گردد :

-         خوابگاههای کوی دختران و پسران

-         خوابگاههای انقلاب (1،2،5،6)

-         خوابگاه وصال

-         خوابگاه شیلات

-         خوابگاه انقلاب 8

-         خوابگاه 16 آذر

-         خوابگاه سمیه

-         خوابگاه حافظیه

-         خوابگاه متأهلین (فقط شام و صبحانه توزیع می گردد)


زمان توزیع غذا

ساعت توزیع ناهار:

ناهار در سلف سرویس ها از ساعت 11:30 الی 13:45 و در مجتمع خوابگاههای کوی از ساعت 12 الی 13:45 توزیع می گردد.

دانشجویانی که غذا رزرو دارند چنانچه پس از اتمام ساعت توزیع غذا (13:45) جهت دریافت غذا مراجعه نمایند، اداره تغذیه هیچگونه مسئولیتی در قبال تحویل غذا به ایشان ندارد.

جهت دانشجویانی که موفق به رزرو غذا نشده اند، صرفاً در صورت موجود بودن غذا (ناهار) از ساعت (13:45 الی 14) به صورت روز فروش به قیمت هر پرس 20/000 ریال توزیع می گردد.

تذکر: اداره تغذیه هیچگونه تعهدی در قبال ارائه غذای روز فروش به دانشجویان ندارد.

ساعت توزیع غذا مطابق با آیین نامه تغذیه وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی می باشد و دانشجویان مکلف اند فقط در بازه زمانی تعریف شده به سلف سرویس مراجعه نمایند و پس از ساعت 14 اداره تغذیه در قبال ارائه غذا هیچگونه مسئولیتی ندارد.

ساعت توزیع صبحانه و شام در خوابگاهها:

وعده صبحانه و شام به طور همزمان در خوابگاه کوی از ساعت 18 الی 19:45 توزیع می گردد.

در سایر خوابگاهها توزیع شام از ساعت 18 الی 19 می باشد.

پس از پایان زمان توزیع غذا صرفا در صورت موجود بودن غذا، به مدت 15 دقیقه غذا به دانشجویانی که فاقد رزرو می باشند به قیمت هر پرس 20/000 ریال ارائه می گردد. تذکر: اداره تغذیه هیچگونه تعهدی در قبال ارائه غذای روز فروش به دانشجویان ندارد.

تذکر: دانشجویانی که غذا رزرو نموده اند چنانچه پس از اتمام ساعت توزیع شام جهت دریافت غذا مراجعه نمایند، اداره تغذیه هیچگونه مسئولیتی در قبال تحویل غذا به ایشان ندارد.

 

تذکر:

غذای روز فروش (ناهار و شام) تنها با ارائه کارت دانشجویی و در صورت داشتن اعتبار کافی (بیش از 20000 ریال) ارائه خواهد شد.

تذکر :

غذای رزرو شده در هر سلف فقط در آن سلف ارائه خواهد شد و ارائه غذا در سلف های دیگر امکان پذیر نیست.

تذکر:

غذای روزفروش (ناهار) در سلف سرویسها و مجتمع کوی رأس ساعت 13:45 در صورت موجود بودن ارائه خواهد شد و از مراجعه زودتر و ایجاد ازدحام در سلف سرویس برای دریافت غذای روزفروش اجتناب نمایید.

لازم به ذکر است غذای رزرو شده تنها در صورت حضور خود دانشجو و در موعد مقرر به ایشان تحویل می گردد. لذا خواهشمند است کارت تغذیه خود را به هیچ عنوان در اختیار دانشجویان دیگر و یا سایر افراد قرار ندهید.

تذکر مهم:

دانشجویان گرامی لازم است در نگهداری اطلاعات مربوط به اتوماسیون تغذیه (نام کاربری و رمز عبور) دقت لازم را مبذول نمایند و در غیر اینصورت هیچگونه مسئولیتی به عهده اداره تغذیه نمی باشد.