X


 تدارک غذا و نظارت بر موارد مربوط به آن جهت ایمنی و سلامت غذای تهیه شده از جمله کنترل و نظارت بر نوع مواد اولیه تهیه شده، کنترل موازین بهداشتی و ایمنی در حین آماده سازی و فرآوری مواد اولیه، کنترل روند طبخ بهدداشتی غذا و توزیع آن در محل های توزیع غذا در یک زنجیره سلامت توسط کارشناسان و ناظران اداره تغذیه صورت می گیرد.

برنامه غذایی با توجه به فصول سال به­ صورت ماهانه با توجه به نیازهای تغذیه ­ای روزانه دانشجویان و اعتبارات تخصیصی تهیه می ­شود. 

تمام تلاش مسئولان اداره تغذیه برای بهبود کیفیت غذا و نحوه ارائه خدمات تغذیه ای و افزایش تنوع غذایی در راستای فراهم نمودن هر چه بیشتر رضایتمندی دانشجویان عزیز می باشد.