X

شورای انضباطی دانشجویان

در سال1398  تعداد پرونده های تشکیل شده تخلفاتی دانشجویان در دفتر شورا 25 و احکام صادره توسط شورای انضباطی 21 حکم بدوی بوده است.

آمار شورای انضباطی دانشجویان در سال 98

اخبار شورای انضباطی دانشجویان

123

انتخابگر پوسته