اخبار

انتخابگر پوسته

 

 

شورای انضباطی دانشجویان

در سال1398  تعداد پرونده های تشکیل شده تخلفاتی دانشجویان در دفتر شورا 25 و احکام صادره توسط شورای انضباطی 21 حکم بدوی بوده است.