X

شورای انضباطی دانشجویان

در سال 1397، تعداد احكام صادره توسط شوراي انضباطی دانشجويان دانشگاه، 21 حكم بدوي و 27 تجدیدنظر بوده است. همچنين تعداد پرونده‌هاي تشکیل‌شده جديد، 22 مورد بود که حدود 2/0 درصد تعداد دانشجویان کل دانشگاه است.

آمار شورای انضباطی دانشجویان در سال 97

اخبار شورای انضباطی دانشجویان