Xیافته های علمی گواه انست که بهداشت روانی از جمله مهمترین نیازهای انسان امروزی است که برای تامین آن لازم است فرد دقیقا خودرا بشناسد ،بتواند دیگران را درک کند و روابط موثری با انها ایجاد نماید همچنین هیجانهای منفی و استرس های روزمره خود را شناسای کرده و آنهارا تحت کنترل درآورده ،به شیوه ای موثر مشکلات خود را حل کرده و تصمیم های مناسب را اتخاذ کند .لازمه برآورده شدن نیاز های فوق تسلط یافتن بر ده مهارت مهم در زندگی است این مهارتها عبارتند از:

1- مهارت خود اگاهی

2- مهارت همدلی

3- مهارت برقراری ارتباط موثر

4- مهارت روابط بین فردی

5- مهارت تصمیم گیری

6- مهارت حل مساله

7- مهارت مقابله با هیجان منفی

8- مهارت مقابله با استرس

9- مهارت تفکر نقاد

10-مهارت تفکر
بدیهی است برای اینکه فردی بخواهد در هر زمینه ای به مهارت برسد نیاز دارد که هم به دانش چگونگی ان عمل،آگاهی داشته باشد و هم با تمرین های متوالی ، آن دانش را به رفتار و عمل  تبدیل کند. درس مهارتهای زندگی در 2 ترم و در غالب واحد درسی  و 8 جلسه 2 ساعته  و با هدف مهارتمند کردن دانشجویان در زمینه مهارتهای یاد شده در دانشگاه علوم پزشکی تهران و توسط کارشناسان مرکز مشاوره دانشجویی اجرا میشود در این کلاسها ،از ایفای نقش و بارش فکری و کارگروهی جهت آموزش آن استفاده می شود.

جرات ورزی 1- آشنایی با سبک های ارتباطی

جرات ورزی2- مفروضات و پیش فرض ها

جرات ورزی 3- سوء فهم ها درباره جرات ورزی