X

 نام و نام خانوادگی : دکتر فاطمه رحیمی نژاد                                                    

تحصیلات: - دانش آموخته دكتراي تخصصي در رشتة روانپزشكي از دانشگاه علوم پزشكي تهران : 1385  
               - عضو هیئت علمی گروه روانپزشكي بیمارستان روزبه : 1389

سوابق اجرایی:

- شروع فعالیت آموزشی درمانی واجرایی در شبكة بهداشت و درمان شهرستان ری (دانشگاه علوم پزشكي تهران) به عنوان مسئول مرکز بهداشتی درمانی شهید یغمایی: 1376-1382
- مشاور و نماینده  شبكة بهداشت و درمان درامور بانوان فرمانداری شهرستان ری1376-1382
- مسئول اورژانس بیمارستان روزبه از سال 1385 تاکنون
- همکاری با کلینیکهای مراقبت پیوسته بیمارستان روزبه سال 1385 تا سال 1387
- مسئول فنی عصر و شب در بیمارستان روزبه از سال 1389تا سال 1394
- مسئول کارآموزی گروه روانپزشکی دانشکده پزشکی در بیمارستان روزبه : 1390 -1392
- همکاری در راستای راه اندازی فلوشیپ و دستیاری طب سالمندی دانشگاه علوم پزشكي تهران : 1390
- مسئول مرکز مشاوره دانشجویان معاونت فرهنگی دانشگاه علوم پزشكي تهران از دی ماه 1392

 

 

 

ساعات ملاقات با مدیر مرکز مشاوره و راهنمایی دانشجویان