X


غربالگری
منظور از غربالگري، جســتجوي بيماري يا نقيصه شــناخته نشــده به وسيله آزمونهاي عملي و ســريع، معاينه و يا روشهاي ديگر در اشخاص به ظاهر سالم مي باشد.آزمون غربال گري جنبه تشــخيصي ندارد، بلكه افرادي كه داراي نتيجه مثبت يا مشكوك مي باشــند بايد براي تشخيص و درمان لازم نزد متخصص اعزام گردند . یکی از روشهای شناخته شده تکمیل پرسشنامه سلامت روان یا   میباشد GHQ  .

پرسشنامه ی سلامت عمومی یک پرسشنامه مبتنی بر روش خود گزارش دهی است که در مجموعه ی بالینی با هدف ردیابی کسانی که دارای اختلال روانی هستند ، مورد استفاده قرار می گیرد.

به منظور شناسایی هرگونه اختلالات روانشناسی و با هدف درمان ، دانشجویان جدید الورود در ابتدای سال تحصیلی طی برنامه زمانبندی شده و محل مشخص به کارشناسان مرکز مشاوره ارجاع داده شده و طی تکمیل پرسشنامه سلامت روان در صورت نیاز به روانپزشک و متعاقب ان مرکز مشاوره برای تشخیص وادامه درمان معرفی میگردند .