X

مدد کار اجتماعی کیست؟
تعریف: حرفه ای است مبتنی بر دانش، اصول،ارزشها،مهارت و روشها که هدف ان کمک به افراد، گروهها و جامعه است تا بتواند با تکیه بر تواناییها و امکانات موجود برای حل مشکل ویا رفع نیاز خود اقدام کنند و به استقلال نسبی و رضایت خاطر فردی دست یابند.
فعالیت اصلی واحد مددکاری، شناسایی به موقع و پیگیری مشکلات دانشجویان در امور مرتبط با خانواده، خوابگاهها امور تحصیلی- شغلی ودر صورت ضرورت بازدید از منزل و کمک به رفع نیازهای اولیه مراجعین می باشد که در صورت لزوم از طریق هماهنگی با واحدهای مرتبط اعم از دانشگاه و یا خارج از ان و یا خانواده صورت می پذیرد مهمترین رکن فعالیتهای این واحد بشرح زیر میباشد:
1-پیگیری، آموزش، مشاوره و راهنمایی مراجعین که در زمینه مسائل و آسیب های فردی و خانوادگی-اجتماعی و مسائل ارتباطی و....دچار مشکل شده ویا در معرض آن قرار دارند.
2-بررسی ، ارزیابی، و شناسایی عوامل موثر در ایجاد مسئله و ارائه راهکارهای حل مشکل ویا کاهش آن با استفاده از ابزارها و فنون شناختی مانند مصاحبه مددکاری، مشاهده،مطالعه، بازدید و پیگیریهای لازم.
3-مشارکت مدکاری اجتماعی به عنوان یکی از اعضای تیم درمان مرکز در طرح ریزی مداخلات درمانی و اجتماعی مراجعین به منظور افزایش توانایی و قابلیت آنان در سازگاری با شرایط موجود با استفاده از نقش های مداخله ای، تسهیل گری، مدیریتی،ارزشیابی و.....
4-ارزیابی و پیگیری ساختار اجتماعی –خانوادگی و اقتصادی مراجع به منظور ارائه راهکارهایی مناسب جهت بهبود شرایط زندگی فردی و ارائه کمک های  اقتصادی  به دانشجویان نیازمند و نیز ساعی.
5-پیگیری جهت برگزاری جلسات آموزشی مورد نیاز دانشجویان و کارمندان
6-همکاری فعال در انتشار نشریه و مقالات علمی، تجهیز کتابخانه و غیره
7-تشکیل گروههای مددکاری و بهره گیری از اثرات کارکردهای گروهی جهت رفع یا حل مشکلات دانشجویان
8-همکاری با سازمانهای مختلف به منظور انجام تحقیقات در خصوص بهبود شرایط سلامت روان جامعه دانشجویی
9-شناسایی منابع حمایتی داخل و خارج دانشگاه تماس با خانواده،اساتید و مسئولین دانشگاه در جهت کمک به دانشجویان
10-پیگیری وضعیت دانشجویان مشروطی و افت تحصیلی
11-انجام تست غربالگری برای دانشجویان جدیدالورود و پیگیری وضعیت دانشجویان در معرض خطر
12-پیگیری موارد خودآسیب رسان و دیگر آسیب رسان
13-تشکیل پرونده مددکاری برای مراجعین و پیگیری مشکل مراجع و یا عدم مراجعه وی تا حصول نتیجه نهایی