X

 

تاپایان سال 98 تعداد انجمن های فعال دانشجویی در حوزه های مختلف در دانشگاه 36 انجمن  می باشد این انجمن ها با کسب مجوز از دانشگاه فعالیت دارند تمامی انجمن ها 5 نفر عضو اصلی و حدود 10 الی 30 نفر عضو همکار دارند. مجموعاً 750 دانشجو در قالب انجمن علمی فعالیت داشته اند.

 

انجمن‌های علمی دانشجويي دارای مجوز تا پايان سال 98

سال تاسیس

نوع انجمن

حوزه فعالیت

نام انجمن

ردیف

شهریور 85

بین رشته

آموزش و پژوهش با روی کرد علوم اعصاب به صورت میان رشته ای

INRP

1

مهر89

تک رشته

فعالیت های علمی پژوهشی مرتبط با علوم آزمایشگاهی

علوم آزمایشگاهی

2

مهر 90

تک رشته

مشارکت دانشجویان داروسازی با هدف ارتقای سطح سلامت جامعه

IPHSA

3

تیر 91

تک رشته

مشارکت دانشجویان با هدف ارتقای سطح سلامت عمومی جامعه

دانشجویان پزشکی ایران

4

تیر 93

موضوعی

رژیم شناسی در یماری های مختلف

رژیم شناسی

5

آبان 93

موضوعی

پژوهش آموزشی در زمینه قلب و عروق

نبض

6

دی 92

موضوعی

آموزش شیوه پژوهش به دانشجویان در زمینه  بیماریهای نقص ایمنی

نقص ایمنی

7

اردیبهشت 95

بین رشته

فعالیتهای نو آورانه در حیطه عوامل اجتماعی موثر بر سلامت با تأکید بر عدالت

عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

8

مهرماه95

موضوعی

تصویربرداری مغزی

-تصویربرداری مغزیNIN

9

آبان 95

بین رشته

آموزش و پژوهش با روی کرد علوم اعصاب به صورت میان رشته ای

نوروسایکولوژی-INRP

10

اسفند 95

بین رشته

بهداشت و ایمنی مواد غذایی

بهداشت و ایمنی مواد غذایی

11

 

فروردین 97

بین رشته

کارآفرینی

کارآفرینی و سلامت

12

اردیبهشت 95

تک رشته

رادیولوژی

رادیولوژی

13

اردیبهشت 97

تک رشته

بهداشت محیط

مهندسی بهداشت محیط

14

اسفند 96

بین رشته

داروسازی

تاریخ داروسازی

15

شهریور 97

تک رشته

فناوری

انجمن فناوری اطلاعات سلامت -هیتا

16

فروردین 97

تک رشته

اتاق عمل

اتاق عمل

17

آذر97

تک رشته

خون شناسی

هماتولوژی و طب انتقال خون

18

آذر97

تک رشته

ویروس شناسی

ویروس شناسی

19

آبان 97

تک رشته

هوشبری

هوشبری

20

آبان 97

بین رشته

محیط زیست

سلامت و محیط زیست

21

آذر97

بین رشته

میکروب شناسی

میکروب شناسی

22

دی 97

تک رشته

قارچ شناسی

قارچ شناسی

23

فروردین 98

تک رشته

سلامت و ایمنی شغلی

سلامت و ایمنی شغلی

24

تیر 98

تک رشته

 

پرستاری

پرستاری

25

شهریور 98

بین رشته

پزشکی مولکولی

پزشکی مولکولی

26

شهریور 98

بین رشته

حلقه مطالعات علمی

علوم انسانی و تجربی

27

مهر 91

بین رشته

اخلاق پزشکی و رفتار حرفه ای در پزشکی

اخلاق پزشکی

28

اسفند 97

تک رشته

آموزش و پژوهش با رویکرد کار گروهی و توانمند سازی دانشجویان

بیوتکنولوژی پزشکی

29

خرداد 98

تک رشته

روان پرستاری

روان پرستاری

30

آذر 97

تک رشته

علمی

مطالعات علوم پایه

31

آذر97

موضوعی

دارو سازی

علمی رازی

32

مهر 88

تک رشته

آشنایی و ارتقاء سطح علوم مدیریتی و اقتصادی

مدیریت اقتصاد سلامت

33

اسفند 96

موضوعی

دندانپزشکی

آکادمیا

34

تیر 98

بین رشته

علمی

بازی در آموزش علوم پزشکی

35

فروردین 97

بین رشته

مغز و اعصاب

مغز و اعصاب محاسباتی- BGIN

36