X


برای دریافت برنامه زمان‌بندی مجموعه استخر و سونای شهید توکلی دانشگاه در پاییز 98  اینجا  کلیک کنید.

برای دریافت برنامه زمان‌بندی مجموعه استخر شهید چمران دانشگاه در پاییز 98  اینجا  کلیک کنید.