X

 

در اين اداره پوشش تبلیغی و رسانه ای فعالیتهای صورت گرفته در عرصه ورزش دانشگاه اعم از ستادی و فضاهای ورزشی تابعه، فعالیتهای ورزشی خاص در ایام و مناسبتهای ویژه، ايجاد نمايشگاههاي ورزشي متعدد به مناسبت های مختلف، دعوت از مسئولين طراز اول دانشگاه و ورزش كشور جهت شركت در مراسم‌ها و مسابقات و ساير رويدادهاي رسمي برگزار شده در عرصه ورزش دانشگاه و همچنين تهيه، تنظيم و انعكاس تعداد كثيري از اخبار, گالری عکسها و فایلهای ضمیمه ی آموزشی ـ خبری از فعاليتها و رويدادهاي مهّم ورزشي در سطح دانشگاه و انعكاس آن، طراحی کارتهای عضویت فضاهای ورزشی دانشگاه و هدایای تبلیغاتی، بروشورهای ورزشی و... بعنوان بخشی از فعالیتهای جاری مدنظر قرار می گیرند.