افتخارات مدیریت تربیت بدني دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

مدیریت تربیت بدني دانشگاه علوم پزشکی تهران، ضمن خیر مقدم به دانشجویان عزیز جدید الورود ، افتخار دارد که با تمامی توان و با در اختیار داشتن کلیه امکانات موجود در خدمت دانشجویان گرامی باشد.

از سال 73 مسابقات ورزشی دختران و پسران بصورت المپیاد برگزار شد که تهران نیز 1 بار در سال 91 میزبان آن بود . از بین 44 دانشگاه شرکت کننده مقام های مختلفی در المپیادها توسط دانشگاه علوم پزشکی کسب شد که بطور خلاصه عبارتند از:

چهاردهمین المپیاد ورزشی دختران در سال 98( تبریز): مقام  قهرمانی در رشته بدمینتون ویک مدال طلای انفرادی، یک مدال برنز در ماده 100 متر آزاد شنا، یک مدال طلا و یک مدال نقره در مسابقات انفرادی دوومیدانی، کسب مدال برنز افرادی و سوم تیمی در ماده تپانچه رشته تیراندازی

 

 سیزدهمین المپیاد پسران در سال 97 (تبریز) : یک مدال طلای انفرادی در رشته ی کشتی و یک مقام دوم تیمی در رشته ی تیراندازی با تفنگ 

چهار مدال نقره ی دو و میدانی و مقام سوم تیمی، یک مدال نقره ی تکواندو، یک مدال نقره ی شطرنج، یک مدال نقره و یک مدال برنز تیراندازی

 •  سیزدهمین المپیاد دختران در سال 96 (شهرکرد) : کسب یک مقام اول تیمی در رشته بدمینتون و سه مدال طلای انفرادی در رشته های بدمینتون، دومیدانی و کاراته و یک مدال برنز انفرادی در کاراته و در مجموع کسب جایگاه نهم
 •  دوازدهمین المپیاد دختران در سال 95 (ارومیه): کسب دو نایب قهرمانی تیمی در رشته های بدمینتون و شطرنج و همچنین کسب یک طلای انفرادی در رشته بدمینتون و یک نقره انفرادی در رشته شنا
 •  دوازدهمین المپیاد پسران در سال 94 (اصفهان): کسب یک مقام دوم تیمی در رشته تکواندو و دو مقام سوم تیمی در رشته های تیراندازی و تنیس روی میز و همچنین در رشته های انفرادی کسب یک مدال طلا و یک مدال نقره در رشته کشتی و یک مدال برنز در رشته های بدمینتون و دو ومیدانی و در رشته کاراته دو مدال طلا و یک مدال برنز
 •  یازدهمین المپیاد پسران در سال 93 (تبریز): کسب یک مدال طلا و نقره انفرادی در رشته تکواندو و دو مدال برنز انفرادی در رشته بدمینتون و همچنین دو طلا و دو نقره انفرادی در رشته تنیس روی میز و یک طلا و یک برنز انفرادی در رشته کاراته و کسب دو مقام اول تیمی در رشته های تیراندازی و والیبال. در مجموع تیمی مقام پنجم
 •  دهمین المپیاد پسران در سال 91 (تهران): کسب چهار مقام اول تیمی در رشته های والیبال، شنا، شطرنج و تکواندو و دو مقام دوم تیمی در رشته های تنیس روی میز و کاراته و همچنین دو مقام سوم تیمی در رشته های فوتبال و کشتی و در مقام انفرادی کسب دو نقره و یک برنز در رشته کشتی، یک طلا و دو برنز در رشته کاراته، کسب شش نقره و سه برنز در رشته شنا و در مجموع اول تیمی
 •  دهمین المپیاد دختران در سال 90 (شهرکرد): کسب یک مقام اول تیمی در رشته بدمینتون و یک مقام دوم تیمی در رشته تیراندازی و یک مقام سوم تیمی در رشته شنا و در مجموع دختران مقام سوم
 •  نهمین المپیاد پسران در سال 89 (کرمانشاه): کسب دو مقام نایب قهرمانی در رشته های والیبال و شنا و در مقام انفرادی در رشته شطرنج یک مدال طلا و یک مدال برنز، در رشته شنا یک مدال طلا و یک مدال نقره و پنج مدال برنز، در رشته دو ومیدانی دو مدال طلاو دو مدال برنز،در رشته تکواندو یک مدال طلا و دو مدال برنز کسب کردند که در مجموع مقام سوم را کسب کردند
 •  نهمین المپیاد دختران در سال 88 (یزد): یک مقام سوم تیمی در رشته شنا
 •  هشتمین المپیاد دختران در سال 87 (تهران): کسب یک مقام سوم تیمی در رشته شنا
 •  هشتمین المپیاد پسران در سال 87 (تهران): کسب یک مقام اول تیمی در رشته شنا و شش نایب قهرمانی در رشته های والیبال، بسکتبال، فوتبال،بدمینتون، کاراته و کشتی و در مجموع دختران و پسران مقام سوم
 •  هفتمین المپیاد پسران در سال 86 (اصفهان): كسب سه مقام اول تیمي در رشته های کشتی، شنا و شطرنج و سه مقام دوم تیمی در رشته های بسکتبال، تنیس روی میز و دو و میدانی و در مجموع دختران و پسران مقام اول
 •  هفتمین المپیاد دختران در سال 85 (تبریز): کسب یک مقام اول تیمی در رشته فوتسال و یک مقام دوم تیمی در رشته شنا
 •  ششمین المپیاد پسران در سال 83 (تهران) : سه مقام اول تیمی در رشته های تنیس روی میز، شنا و شطرنج و سه مقام دوم تیمی در رشته های دو و میدانی، تیراندازی و تکواندو و سه مقام سوم تیمی در رشته های بسکتبال، بدمینتون و تنیس
 •  ششمین المپیاد دختران در سال 83 (تهران) : یک مقام اول تیمی در رشته فوتسال و یک مقام دوم تیمی در رشته شنا و یک مقام سوم تیمی در رشته بسکتبال
 •  پنجمین المپیاد دختران در سال 81 (مشهد): یک مقام اول تیمی در رشته تیراندازی و یک مقام سوم تیمی در رشته شنا
 •  پنجمین المپیاد پسران در سال 81 (مشهد): دو مقام اول تیمی در رشته های شنا و تیراندازی و دو مقام دوم تیمی در رشته های تیس روی میز و کشتی
 •  چهارمین المپیاد دختران در سال 79 (همدان): چهار مقام دوم تیمی در رشته های تنیس روی میز، بدمینتون، شنا و شطرنج و یک مقام سوم تیمی در رشته بسکتبال
 •  چهارمین المپیاد پسران در سال 79 (گیلان): یک مقام اول تیمی در رشته شنا و سه مقام سوم تیمی در رشته های بدمینتون و دو و میدانی و تنیس
 •  سومین المپیاد دختران در سال 77 (اصفهان): یک مقام اول تیمی در رشته بدمینتون و یک مقام دوم تیمی در رشته شیرجه و دو مقام سوم تیمی در رشته های شنا و شطرنج
 •  سومین المپیاد پسران در سال 77 (شیراز): دو مقام اول تیمی در رشته های شنا و شطرنج و دو مقام دوم تیمی در رشته های بدمینتون و دو و میدانی و یک مقام سوم تیمی در رشته والیبال
 •  دومین المپیاد دختران در سال ٧٥ (تهران) : یک مقام اول تیمی در رشته بدمینتون و یک مقام دوم تیمی در رشته تیراندازی و یک مقام سوم تیمی در رشته شنا
 •  دومین المپیاد پسران در سال 75 (تهران): یک مقام اول تیمی در رشته شنا و دو مقام دوم تیمی در رشته های بدمینتون و شطرنج و یک مقام سوم تیمی در رشته والیبال

اولین المپیاد دختران در سال ٧٣ (تهران) : یک مقام اول تیمي در رشته بدمینتون

اولین المپیاد پسران در سال ٧٣ (تهران) : یک مقام اول تیمی در رشته شنا و یک مقام دوم تیمی در رشته دو و میدانی

 

مدیریت تربیت بدنی