X

 

 

 

مهارت ها و قوانین کسب و کار
مؤلف: محمدرضا رستم بخش
ناشر: انتشارات خانه آفتاب چاپ اول 1397

پیشگفتار
یکی از الزاماتِ اساسی در دنیای امروز، بدست آوردن مهارت¬های لازم جهت ورود به دنیای کسب و کار است. در چنین شرایطی باید برنامه¬های درسی دانشگاه¬ها و به طور کلی نظام آموزشی کشور، مملو از صحنه¬های ارتباط علم با زندگی، برخورد با معماها، کاوشگری و پروراندن مهارت های اندیشیدن باشد.
زمانی که فارغ التحصیلان مطالب مفیدی نیاموزند، بی شک، تا مدتی پس از تحصیل سرگردان می¬شوند؛ چرا که نمی¬دانند چگونه باید در جامعه زندگی کنند و چه شغلی داشته باشند و با استفاده از کدام مهارت، شغل شان را انتخاب و دنبال نمایند. برخی از کشورها با پی بردن به اهمیت داشتن مهارت برای جذب در بازار کار، در این زمینه کلاس های آموزشی فراوانی، برگزار می کنند و بودجه های قابل توجهی نیز به این کار اختصاص می¬دهند. مقتضیات بازار کار ایران نیز جدا از کشورهای دیگر نیست.
نکته دیگر این است که نه تنها نظام آموزشی ما در زمینه آموزش مهارت های شغلی با مشکلات زیادی روبرو است،  بلکه خانواده ها نیز آموزش مهارت¬های شغلی، حتی مشاغل موروثی را به فرزندانشان، کنار گذاشته اند؛ این در حالی است که در جوامع پیشرفته، آموزش مهارت های شغلی و کسب و کار در خانواده، جایگاه برجسته ای دارد.در این کتاب سعی شده است با توجه به سرفصل¬های مصوب شورای برنامه ریزی درسی دانشگاه جامع علمی کاربردی، به بیان مهارت ها و قوانین ضروری کسب و کار بپردازیم.  
فصل اول کتاب با عنوان «اصول کسب و کار»، شامل تعریف کسب و کار و انواع آن، ویژگی¬های کسب و کارهای کوچک، آشنایی با طرح کسب و کار (BP) و لزوم تهیه آن است.«مهارت های ارتباطی و فنون مذاکره» یکی از مهم¬ترین عوامل در روابط انسانی و اثر گذار در موفقیت یک کسب و کار است که در فصل دوم به آن اشاره شده است.در فصل سوم با عنوان «قوانین و مقررات کسب و کار» با قوانین کار شامل قرارداد کار، نحوه انعقاد قرارداد، خاتمه آن و ...، همچنین با قوانین تأمین اجتماعی (مقررات کلی راجع به حوادث و بیماری ها، از کار افتادگی، بازنشستگی و ...) آشنا می¬شویم. فصل چهارم به بررسی «قوانین و مقررات مالیاتی» شامل انواع مالیات ها (مستقیم و غیر مستقیم)، تقسیم بندی مشاغل به (الف)، (ب) و (ج) و نحوه تنظیم اظهار نامه¬ها مالیاتی پرداخته ایم. «قوانین تجاری، گمرکی و بانکی» شامل انواع شرکت¬های تجارتی و نحوه ثبت آنها، نحوه ثبت علائم تجارتی، طرح¬های صنعتی و ... همچنین آشنایی با قانون امور گمرکی و بیمه در فصل پنجم گنجانده شده است. «بهره وری» موضوعی است که در فصل پایانی، با تعریف (کارآیی، اثربخشی، بهره وری) و اشاره به روش های بهره وری در کسب و کارهای کوچک، دانشجویان را در رسیدن به اهداف آموزشی این کتاب یاری می¬کند.
در اینجا، برخود فرض می دانم از تلاش¬های سرکار خانم معصومه نعیمی که در تمامی مراحل تدوین این کتاب، نقش بسیار ارزشمندی داشتند، سپاسگزاری نمایم.
 تلاش نگارنده بر آن بوده است تا با بهره مندی از آثار ارزشمند اساتید و صاحب نظران این حوزه و بر اساس مجموعه قوانین مدون کشور، اثر حاضر را به سرانجام برساند ولی بی شک، ارائه نظرات سازنده تمامی عزیزان بزرگوار؛ از طریق پست الکترونیکی Mrrostambakhsh@gmail.com می تواند راه گشا بوده و در بازنگری و ارتقاء اثر حاضر اینجانب را یاری نماید.


محمدرضا رستم بخش -  مهر97