X

تعريف رفتار سازمانی:
پژوهشگران برای رفتار سازماني مفاهیم و تعاریف گوناگونی را بیان نموده اند که هر کدام از آنها به جنبه خاصی توجه دارد و با درک صحیح هر یک می‌توان به مفهوم جامعی دست یافت؛ به همین منظور در ادامه بحث، چند تعریف را مورد بررسی قرار می دهیم.
1. رفتار سازماني به عنوان یک رشته علمی به دنبال مطالعه رفتار انسان ها و همچنین شناخت عوامل مؤثر فردی و سازمانی می باشد.
2. رفتار سازماني عبارت است از بررسی رفتار انسان در محیط سازمانی، تعامل رفتار انسان و سازمان و مطالعه خود سازمان است.
3. رفتار سازماني عبارت است از مطالعه منظم و سیستماتیک عملیات، اقدامات، کارها و نگرش‌های افرادی که سازمان را تشکیل می دهند.
4. رفتار سازماني، یک رشته علمی پژوهشی است که در آن اثراتی را که فرد، گروه و سازمان بر رفتار فرد در درون سازمان دارد، بررسی می‌کند.


اهداف و ریشه های رفتار سازمانی
نخستین هدف از مطالعه رفتار سازمانی، شناخت و تشریح رخدادهایی است که به طور منظم رخ می‌دهند، دوم تشریح علل این رخدادها و سوم کنترل وضعیت‌ها به روشی که رفتارِ مطلوب، تداوم یافته و رفتار نامطلوب تکرار نشود؛ به عبارت دیگر، هدف مطالعه رفتار سازمانی، نیل به اثربخشی سازمانی و رفاه فرد در سازمان است و این مدیران هستند که با شناخت و مدیریت رفتار فردی، فرایندهای گروهی و فرایندهای سازمانی، می‌توانند به این اهداف دست یابند.
رفتارسازمانی، یک دانش بین رشته ای است که نشأت گرفته از علوم اجتماعی، روان شناسی، جامعه شناسی، مردم شناسی، اقتصاد و علوم سیاسی است. عده ای از صاحب نظران آن را یک رشته افقی نیز نامیده اند که سطح آن بسیار بیشتر از عمق آن است، مسأله¬ای که می‌تواند در مورد بسیاری از حوزه¬های مطالعاتی علم مدیریت صادق باشد. رفتارسازمانی، از تمامی این زمینه‌ها، مدل‌هایی را برای مطالعه رفتار افراد در سازمان، به کار می‌گیرد؛ برای مثال موضوعات زیر بر اساس این مدل‌ها قابل بررسی است:
1.    چه چیزی ادراک و اِسناد دقیق رفتار را تسهیل می‌کند؟
2.    چه چیزی یادگیری فردی، گروهی و سازمانی را تحت تأثیر قرارمی‌دهد؟
3.    چه چیزی به افراد، انگیزه می‌دهد؟
4.    چه چیزی تضاد در نقش سازمانی و فشارهای عصبی را تشدید می‌کند؟
5.    چگونه می‌توان گروه‌های کاری را به کار با یکدیگر تشویق کرد؟
6.    چگونه می‌توان تضاد میان گروه‌ها با مدیریت و کارکنان را از بین برد یا تحت کنترل درآورد؟
7.    چگونه مدیران می‌توانند در برخورد مؤثرِ کارکنان با فرایند تغییر، آنان را یاری کنند؟