X


شورای انضباطی دانشجویان دانشگاه زیر مجموعه معاونت دانشجویی می باشد که در قالب شورای بدوی انضباطی و شورای تجدیدنظر انضباطی مشغول به انجام وظیفه می باشد.

* بررسی پرونده های مطروحه در خصوص دانشجویان دانشگاه

مرحله اول

بررسی و تشکیل پرونده های دانشجویان این دانشگاه در دفتر شورای بدوی

مرحله دوم

اعتراض دانشجو به حکم صادره توسط شورای بدوی دانشجویان دانشگاه و بررسی مجدد پرونده دانشجو در شورای تجدید نظر انضباطی دانشجویان

مرحله سوم

اعتراض دانشجو به حکم صادر توسط شورای تجدید نظر دانشجویان دانشگاه و بررسی مجدد پرونده دانشجو در شورای مرکزی انضباطی دانشجویان وزارت بهداشت

* پاسخگویی به استعلامات مراجع ذیصلاح داخل مجموعه دانشگاه و خارج مجموعه دانشگاه در خصوص دانشجویان و فارغ التحصیلان این دانشگاه

* اخذ تعهد  از دانشجویان کارشناسی ارشد،  دکترای تخصصی و  رزیدنت های پذیرفته شده در دانشگاه