X


تعداد جلسات تعداد پرونده‌های مطرح‌شده شورای انضباطی

جلسات برگزارشده ی دفتر شورای انضباطی دانشگاه در سال 98

جلسات تجدیدنظر

جلسات بدوی

-

-

4

تعداد جلسات

-

-

25

تعداد پرونده های مورد بررسی

-

-

21

تعداد احکام بدوی صادره

 

 

پاسخگویی به استعلام های مراجع ذیصلاح از سوی شورای انضباطی در سال 98

1518نفر

تعداد پاسخگویی ها به استعلام های مراجع ذیصلاح داخل دانشگاه

285نفر

تعداد پاسخگویی ها به استعلام های مراجع ذیصلاح خارج دانشگاه

 

 

اخذ تعهد از دانشجویان پذیرفته شده در دانشگاه از سوی شورای انضباطی در سال 98

تعداد نفرات

مقطع تحصیلی دانشجوی پذیرفته شده

5

کارشناسی ارشد

2

دکترای تخصصی

1

دستیار تخصصی بالینی

0

دستیار فوق تخصصی بالینی

 

                                                                                     

تسویه حساب انضباطی دانشجویان فارغ التحصیل دانشگاه در سال 98

تعداد نفرات

نام دانشکده

تعداد نفرات

نام دانشکده

80

پیراپزشکی

672

پزشکی

74

توانبخشی

188

دندانپزشکی

36

تغذیه

209

بهداشت

9

مراکز تحقیقاتی و پژوهشکده ها

28

داروسازی

-

-

99

پرستاری و مامایی

 

 

برگزاری کارگاههای آشنایی دانشجویان جدیدالورود با شیوه نامه و آیین نامه انضباطی در سال 98

تعداد نفرات شرکت کننده

تاریخ برگزاری

نام دانشکده

56

98/07/15

دندانپزشکی

23

98/07/16

تغذیه

6

98/07/20

طب سنتی

29

98/07/21

فناوریهای نوین

147

98/07/24

پیراپزشکی

91

98/07/30

داروسازی

67

98/08/12

پرستاری و مامایی

50

98/08/14

توانبخشی

170

98/09/06

پزشکی

37

98/09/12

بهداشت