معاون دانشجویی فرهنگی

دکتر محمدحسین پورغریب

هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

تلفن: 88955541 - 88954926 - 64432533

ایمیل: vsca@tums.ac.ir

 

تحصیلات:

دکترای عمومی پزشکی سال 81 از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دکترای تخصصی پزشکی ورزشی سال 93 از دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

سوابق علمی و اجرایی

مدیر تربیت بدنی دانشگاه علوم پزشکی تهران
عضو کمیته پزشکی فدراسیون بسکتبال آسیا
عضو شورای فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران
عضو شورای فرهنگی پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران
عضو ستاد کرونا در ورزش وزارت ورزش
مشاور سلامت رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی ایران
مدیر تربیت بدنی پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران
دبیر جشنواره دانشجویی ابن سینا دانشگاه علوم پزشکی تهران
دبیر جشنواره ورزشی جامعه پزشکی سراسر کشور
عضو شورا ارتقاء سلامت سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران
مشاور پزشکی ورزشی فدراسیون بسکتبال جمهوری اسلامی ایران

    دبیر انجمن علمی پزشکی ورزشی ایران
    رئیس شورای سیاست گذاری آموزش و پژوهش فدراسیون پزشکی ورزشی
    مسئول دفتر تحقیق، توسعه و تعالی بیمارستان شریعتی
    مدیر کلینیک مرکز تحقیقات پزشکی ورزشی
    افسر کنترل دوپینگ کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال
    مسئول کمیته آموزش هیأت پزشکی ورزشی استان تهران
    کسب مقام اول مسابقات کشوری شنا و واترپلو سال 1374
    کسب مقام اول مسابقات کشوری بسکتبال سالهای ،1378، 1380، 1381
    کسب مقام سوم مسابقات کشوری بسکتبال سال ،1377، 1379
    کسب مقام سوم مسابقات استانی بسکتبال سال 1380
    سخنرانی در حداقل 30 دوره آموزشی پزشکی ورزشی ویژه پزشکان، پرستاران، مربیان و ورزشکاران