طراحی سایت
اطلاعیه ها

برنامه غذايي صبحانه دانشجويي در مرداد ماه اعلام شد

برنامه صبحانه دانشجویی از 31 تیر ماه تا 3 شهریور ماه 96 از سوی اداره تغذیه دانشجویان اعلام شد.

برنامه غذايي ناهار دانشجويي در مرداد ماه اعلام شد

برنامه ناهار دانشجویی از 31 تیر ماه تا 3 شهریور ماه 96 از سوی اداره تغذیه دانشجویان اعلام شد.

برنامه غذايي شام دانشجويي در مرداد ماه اعلام شد

برنامه شام دانشجویی از 31 تیر ماه تا 3 شهریور ماه 96 از سوی اداره تغذیه دانشجویان اعلام شد.
فرم نیازسنجی کتابهای درخواستی بسمه تعالی


فرم نیازسنجي كتابهای مورد نياز كتابخانه های دانشجویی

 

رديف

نام كتاب

مؤلف

موضوع

سال نشر

ناشر

تاريخ درخواست

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگي دانشجو :

رشته  تحصيلي :                                                                                                                                  امضاء :

مقطع  تحصيلي :