طراحی سایت
اطلاعیه ها

برنامه غذايي افطاری دانشجويي در خرداد ماه اعلام شد

برنامه افطاری دانشجویی از 6 خرداد ماه تا 6 تیر ماه 96 از سوی اداره تغذیه دانشجویان اعلام شد.

برنامه غذايي سحری دانشجويي در خرداد ماه اعلام شد

برنامه سحری دانشجویی از 6 خرداد ماه تا 6 تیر ماه 96 از سوی اداره تغذیه دانشجویان اعلام شد.

برنامه غذايي صبحانه دانشجويي در خرداد ماه اعلام شد

برنامه صبحانه دانشجویی از 30 اردیبهشت ماه تا 3 خرداد ماه 96 از سوی اداره تغذیه دانشجویان اعلام شد. ...
وام بنیاد علوی

وام بنیاد علوی

 

مبلغ وام تحصیلی :

 دانشجویان مجرد هر ترم    6/000/000   ریال

 دانشجویان متاهل هر ترم  8/000/000   ریال 

* قابل ذکر است وام فوق به دانشجویان ذیل تعلق می گیرد:

. نفرات اول تا سوم مسابقات قرآنی

. دانشجویانی که به هر نحوی تحت بنیاد شهید ، ستاد شاهد و ... می باشند.

. موارد خاص که به تایید دانشگاه رسیده باشد.

. معدل 14 به بالا .