طراحی سایت
به سایت امور دانشجویی خوش آمدید
اطلاعیه ها

برنامه غذايي صبحانه دانشجويي در مهر ماه اعلام شد

برنامه صبحانه دانشجویی از 1 مهر ماه تا 5 آبان ماه 96 از سوی اداره تغذیه دانشجویان اعلام شد.

برنامه غذايي ناهار دانشجويي در مهر ماه اعلام شد

برنامه ناهار دانشجویی از 1 مهر ماه تا 5 آبان ماه 96 از سوی اداره تغذیه دانشجویان اعلام شد.

برنامه غذايي شام دانشجويي در مهر ماه اعلام شد

برنامه شام دانشجویی از 1 مهر ماه تا 5 آبان ماه 96 از سوی اداره تغذیه دانشجویان اعلام شد.
انعقاد قرارداد طبخ و توزیع غذا


فرآیند برگزاری مناقصه طبخ و توزیع غذای دانشجویی


ابتدا با معاونت محترم توسعه و منابع انسانی دانشگاه جهت اخذ مجوز برگزاری مناقصه (با ذکر نوع مناقصه) و تأمین اعتبار مالی آن مکاتبه می شود. پس از اخذ مجوز و تأمین اعتبار مالی، شرایط اختصاصی مناقصه توسط کارشناسان تغذیه با استفاده از تجربیات گذشته و مفاد مناقصات قبلی بازنگری و تدوین می گردد. پس از تأیید شرایط اختصاصی توسط مدیر امور دانشجویی شرایط مذکور برای امور قراردادها ارسال خواهد شد. امور قراردادها شرایط اختصاصی دریافتی را به لحاظ قانونی و حقوقی بررسی و در صورت وجود نکته یا مشکلی آن را با کارشناسان اداره تغذیه در میان گذاشته و بعد از اصلاح نهایی آن، امور مربوط به برگزاری مناقصه (درج آگهی در روزنامه، اعلام مهلت زمانی دریافت اسناد توسط پیمانکاران و ارائه اسناد و پاکات قیمت توسط ایشان، اعلام تاریخ و زمان برگزاری مناقصه) توسط امور قراردادها که زیر نظر مدیریت امور عمومی و منابع انسانی دانشگاه می باشد، انجام خواهدشد.

پس از طی مراحل قانونی مناقصه و بررسی کلیه مدارک و اسناد پیمانکاران، پیمانکار برنده حوزه­ی معاونت دانشجویی معرفی و از تاریخ مقرر شروع به کار خواهد کرد.