طراحی سایت
به سایت امور دانشجویی خوش آمدید
اطلاعیه ها

جابه جایی دانشجویان بیش از هزار و چهارصد نیم راه توسط واحد ایاب و ذهاب دانشجویی در مهرماه

بیش از 1400 نیم راه سرویس جهت ایاب و ذهاب برای دانشجویان ساکن در خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی ته...

برنامه غذايي صبحانه دانشجويي در آبان ماه اعلام شد

برنامه غذايي صبحانه دانشجويي در آبان ماه اعلام شد

برنامه غذايي ناهار (1) و (2) دانشجويي در آبان ماه اعلام شد

برنامه ناهار (1) و (2) دانشجویی از 6 آبان ماه تا 3 آذر ماه 96 از سوی اداره تغذیه دانشجویان اعلام شد...
انعقاد قرارداد طبخ و توزیع غذا


فرآیند برگزاری مناقصه طبخ و توزیع غذای دانشجویی


ابتدا با معاونت محترم توسعه و منابع انسانی دانشگاه جهت اخذ مجوز برگزاری مناقصه (با ذکر نوع مناقصه) و تأمین اعتبار مالی آن مکاتبه می شود. پس از اخذ مجوز و تأمین اعتبار مالی، شرایط اختصاصی مناقصه توسط کارشناسان تغذیه با استفاده از تجربیات گذشته و مفاد مناقصات قبلی بازنگری و تدوین می گردد. پس از تأیید شرایط اختصاصی توسط مدیر امور دانشجویی شرایط مذکور برای امور قراردادها ارسال خواهد شد. امور قراردادها شرایط اختصاصی دریافتی را به لحاظ قانونی و حقوقی بررسی و در صورت وجود نکته یا مشکلی آن را با کارشناسان اداره تغذیه در میان گذاشته و بعد از اصلاح نهایی آن، امور مربوط به برگزاری مناقصه (درج آگهی در روزنامه، اعلام مهلت زمانی دریافت اسناد توسط پیمانکاران و ارائه اسناد و پاکات قیمت توسط ایشان، اعلام تاریخ و زمان برگزاری مناقصه) توسط امور قراردادها که زیر نظر مدیریت امور عمومی و منابع انسانی دانشگاه می باشد، انجام خواهدشد.

پس از طی مراحل قانونی مناقصه و بررسی کلیه مدارک و اسناد پیمانکاران، پیمانکار برنده حوزه­ی معاونت دانشجویی معرفی و از تاریخ مقرر شروع به کار خواهد کرد.