طراحی سایت
اطلاعیه ها

برنامه غذايي صبحانه دانشجويي در تیر ماه اعلام شد

برنامه صبحانه دانشجویی از 7 تیر ماه تا 30 تیر ماه 96 از سوی اداره تغذیه دانشجویان اعلام شد.

برنامه غذايي ناهار دانشجويي در تیر ماه اعلام شد

برنامه ناهار دانشجویی از 7 تیر ماه تا 30 تیر ماه 96 از سوی اداره تغذیه دانشجویان اعلام شد.

برنامه غذايي شام دانشجويي در تیر ماه اعلام شد

برنامه شام دانشجویی از 7 تیر ماه تا 30 تیر ماه 96 از سوی اداره تغذیه دانشجویان اعلام شد.
مکانهای توزیع ناهار

 

مکانهای توزيع ناهار


 

- سلف سرویس دانشکده پزشکی


- سلف سرویس دانشکده پرستاری و مامایی​​​


- سلف سرویس دانشکده توانبخشی


- سلف سرویس دانشکده دندانپزشکی


- خوابگاه کوی دختران و پسران