طراحی سایت
به سایت امور دانشجویی خوش آمدید
اطلاعیه ها

برنامه غذايي صبحانه دانشجويي در مهر ماه اعلام شد

برنامه صبحانه دانشجویی از 1 مهر ماه تا 5 آبان ماه 96 از سوی اداره تغذیه دانشجویان اعلام شد.

برنامه غذايي ناهار دانشجويي در مهر ماه اعلام شد

برنامه ناهار دانشجویی از 1 مهر ماه تا 5 آبان ماه 96 از سوی اداره تغذیه دانشجویان اعلام شد.

برنامه غذايي شام دانشجويي در مهر ماه اعلام شد

برنامه شام دانشجویی از 1 مهر ماه تا 5 آبان ماه 96 از سوی اداره تغذیه دانشجویان اعلام شد.
شرح وظایف و معرفی پرسنل اداره تغذیه

 

 

 

 

 

 

 

 

زهرا کامرانی

 

سمت: رئیس اداره تغذیه

تحصیلات: کارشناسی ارشد علوم تغذیه   

سابقه کار: 9 سال  

 

شرح وظایف:

 

1- تنظيم شرايط اختصاصي مناقصه به همراه جداول پیوست جهت پيمانكاران پخت و توزيع غذا

2- مطالعه و بررسی قراردادهای پخت و توزیع دانشگاههای دیگر جهت ارتقاء سطح شرایط اختصاصی

3- مطالعه و بررسی برنامه غذایی دانشگاههای دیگر در جهت ایجاد تنوع در برنامه غذایی در راستای افزایش میزان رضایت مندی دانشجویان

4- ارزيابي عملكرد پيمانكار درحين كار به روشهاي مختلف از جمله نظارت دوره اي درآشپزخانه،  سلف سرويس و خوابگاهها ، توجه به نتايج نیاز سنجي هاي انجام شده ، نظرات معاون ادارة تغذيه ، كارشناسان تغذيه و.... و نظارت برحسن اجراي مفاد قرارداد

5- بررسی تجهیزات و امکانات موجود و درخواست خرید و یا تعمیر تجهیزات جهت ارتقاء سیستم خدمات غذایی به دانشجویان

6- کنترل و تغییر  برنامه غذایی ماهیانه جهت افزایش میزان رضایت مندی دانشجویان

7- ارايه پيشنهادهاي لازم در زمينه به روز كردن روند امور (مانند انواع روشهاي اتوماسيون ، به كارگيري و استقرار استانداردهاي مربوط ) 

8- کنترل آمار غذای پخته شده  و نان توزیع شده به منظور جلوگیری از دور ریز غذا

9- مطالعه برگه های نظر سنجی سلف سرویسها ، نقطه نظرات ناظرین دانشجویی و مسئولین سلفها جهت رفع مشکلات و ارتقاء سطح خدمات غذایی ارائه شده

10- برقراری امکان شرکت كاركنان در كلاسهاي آموزشي

11- تنظیم برنامه های مربوط به برگزاری جشنواره غذا

12- برنامه ریزی ، دریافت و مطالعه مقالات جهت چاپ در نشریه نان و سخن

13- همکاری در ارائه غذا در مهمانی ها و مراسمات دانشجویی با همکاری با کارشناسان

14- انجام امور محوله از طرف مافوق و ارائه گزارش

 

 

زهره سادات سکاکی

 

سمت: معاون رئیس اداره تغذیه

تحصیلات: کارشناسی صنایع غذایی

 سابقه کار:  17 سال 

 

 

 

 

 

شرح وظایف:

 

1- همکاری در تنظيم شرايط اختصاصي مناقصه طبخ و توزیع غذای دانشجویان

2- تنظیم برنامه غذایی ماهیانه

3- برنامه ریزی در انجام نیاز سنجی سالیانه

4- نظارت بر عملکرد پیمانکار غذا

5- اخذ گزارشات از کارشناسان و همکاران اداره تغذیه، بررسی مشکلات و ارائه گزارش به رئیس اداره تغذیه

6- محاسبه قیمت تمام شده غذا

7- همکاری در برگزاری جشنواره غذا در هفته خوابگاهها

8- انجام امور مربوط به کار دانشجویی و نظارت بر عملکرد ایشان

9- همکاری در نشریه نان و سخن

10- همکاری در تدوین گزارشات سالیانه

11- انجام کلیه مکاتبات اداری

12- انجام امور محوله از طرف مافوق و ارائه گزارش

 

 

 

 

صفا بابادی

 

سمت: کارشناس تغذیه

تحصیلات: کارشناسی علوم تغذیه

سابقه کار: 14 سال 

 

 

شرح وظایف:

 

1- همكاري درتنظيم مفاد شرايط مناقصه ، محاسبه قیمت تمام شده غذا، انجام نیازسنجی، نشریه نان و سخن و...

 

2- انجام کارهای مربوط به اتوماسیون تغذیه

3- جمع بندي وتحليل نظرات دانشجويان ، پيشنهاد راهكار واجراي راهكارهاي تصويب شده درادارة تغذيه

4- نظارت برعملكرد پيمانكاردرسلف سرويس مربوطه درموارد ذيل و ارايه گزارش مربوط به رئيس ادارة تغذيه:

الف – زمان ورود و توزيع غذا

ب- بهداشت فردي كاركنان

ج- بهداشت محيط سلف سرويس

د- كيفيت وكميت غذا

5- انجام امور محوله از طرف رئيس و  معاون تغذيه

 

 

ناصر میرمحمدعلی 

 

سمت: مسؤول آشپزخانه 

تحصیلات: دیپلم (غیر مرتبط) 

سابقه کار: 26 سال 

1-   نظارت بر اجرای مفاد مندرج  در قرارداد 

2-   نظارت بر زمان انجام فعالیت ها در آشپزخانه و ارسال به موقع غذا 

3- نظارت بر نحوه  کار انبار دار و کمک انباردار 

4- کنترل نحوه عملکرد نماینده و کارشناس تغذیه پیمانکار 

5- کنترل تعداد آمار روزانه صبحانه، ناهار و شام 

 

 

 

محمد مردانی:

 

سمت: مسئول آمار

تحصیلات: دیپلم ( غیرمرتبط)

سابقه کار: 24 سال 

 

شرح وظایف:

 

1- همکاری در انجام استخراج آمار هفتگی و  کنترل آمار

2-  کنترل صورت وضعیت ماهیانه پیمانکار و تنظیم سند مربوطه

3-  پاسخگویی و رفع مشکلات اتوماسیون دانشجویان

4-  ويرايش ، تايپ و بایگانی مكاتبات ادارة تغذيه

5-  بایگانی اسناد مربوط به آمار

6- پيگيري درخواست ها و مكاتبات ادارة تغذيه با واحدهاي مرتبط وارايه گزارش به مافوق

7-  انجام امور محوله از طرف رئيس يا معاون ادارة تغذيه وارايه گزارش

 

 

علیرضا ابراهیم ناز:

 

سمت: مسئول اتوماسیون

تحصیلات: دیپلم (غیر مرتبط)

سابقه کار: 21 سال 

 

شرح وظایف:

 

1-  استخراج  آمارهفتگي و ارائه آن به رئیس اداره تغذیه و مافوق

2- پيگيري  و رفع مشكلات سيستم اتوماسيون از شركت مربوطه وساير واحدهاي مرتبط و ارايه گزارش به رئيس ادارة تغذيه

3-  انجام پیگیری های مربوط به مکاتبات اداری تا حصول نتیجه

4-  دريافت فيش هاي مراسم موردی مطابق با آمارارايه شده از واحدهاي مربوط وكنترل آمار

5-  انجام امور محوله از طرف رئيس يا معاون ادارة تغذيه

  

 

 

رضاقلی عزیزی

 

سمت: مسئول انبار آشپزخانه

تحصیلات: دیپلم (غیر مرتبط)

سابقه کار: 20 سال 

 

شرح وظایف:

 

1-  محاسبه اقلام مورد نیاز آشپزخانه بر اساس آمار هفتگی و  دریافت آنها  از انبار مرکزی

2-  تهیه چک لیست مواد اولیه هر غذا و کنترل آن هنگام تحویل به سرآشپز

3- ثبت مواد غذایی تحویل داده شده به سرآشپز بر اساس آمار، برنامه غذایی و جدول ریز مواد اولیه

4-  نظارت بر چیدمان و مواد موجود در سردخانه ها

5-  کنترل مصرف کنار غذاها بر اساس تاریخ تولید

6-  انجام امور محوله از طرف رئيس یا  معاون اداره تغذيه

 

 

 

حسن علی نیا

 

سمت: کمک انباردار آشپزخانه

تحصیلات: دیپلم (غیر مرتبط)

سابقه کار: 14 سال 

 

شرح وظایف:

1-   مشارکت در امر محاسبه اقلام مورد نیاز هفتگی

2-   مشارکت در تحویل اقلام غذایی وارد شده به آشپزخانه

3-   محاسبه تعداد نان مورد نیاز بر اساس آمار و نوع غذا و سفارش به نانوایی

4-   انجام کارهای مربوط به انباردار در غیاب ایشان

5-   انجام امور محوله از طرف رئيس و  معاون اداره  تغذيه

 
 
 

مصطفی احمدی 

 

سمت: ناظر ارسال غذا 

تحصیلات: دیپلم (غیر مرتبط)

سابقه کار: 12 سال 

 

 

شرح وظایف:

1-   نظارت بر وزن غذای پخته شده بر اساس آمار

2-   نظارت بر ارسال غذای پخته شده، کنار غذاها و دسرها به سلف سرویسها و خوابگاهها

3-   انجام امور مربوط به اتوماسیون تغذیه و رفع مشکلات مربوط به اتوماسیون دانشجویان