طراحی سایت
به سایت امور دانشجویی خوش آمدید
اطلاعیه ها

جابه جایی دانشجویان بیش از هزار و چهارصد نیم راه توسط واحد ایاب و ذهاب دانشجویی در مهرماه

بیش از 1400 نیم راه سرویس جهت ایاب و ذهاب برای دانشجویان ساکن در خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی ته...

برنامه غذايي صبحانه دانشجويي در آبان ماه اعلام شد

برنامه غذايي صبحانه دانشجويي در آبان ماه اعلام شد

برنامه غذايي ناهار (1) و (2) دانشجويي در آبان ماه اعلام شد

برنامه ناهار (1) و (2) دانشجویی از 6 آبان ماه تا 3 آذر ماه 96 از سوی اداره تغذیه دانشجویان اعلام شد...
شرح وظایف و معرفی پرسنل اداره تغذیه

 

 

 

 

 

 

 

 

زهرا کامرانی

 

سمت: رئیس اداره تغذیه

تحصیلات: کارشناسی ارشد علوم تغذیه   

سابقه کار: 9 سال  

 

شرح وظایف:

 

1- تنظيم شرايط اختصاصي مناقصه به همراه جداول پیوست جهت پيمانكاران پخت و توزيع غذا

2- مطالعه و بررسی قراردادهای پخت و توزیع دانشگاههای دیگر جهت ارتقاء سطح شرایط اختصاصی

3- مطالعه و بررسی برنامه غذایی دانشگاههای دیگر در جهت ایجاد تنوع در برنامه غذایی در راستای افزایش میزان رضایت مندی دانشجویان

4- ارزيابي عملكرد پيمانكار درحين كار به روشهاي مختلف از جمله نظارت دوره اي درآشپزخانه،  سلف سرويس و خوابگاهها ، توجه به نتايج نیاز سنجي هاي انجام شده ، نظرات معاون ادارة تغذيه ، كارشناسان تغذيه و.... و نظارت برحسن اجراي مفاد قرارداد

5- بررسی تجهیزات و امکانات موجود و درخواست خرید و یا تعمیر تجهیزات جهت ارتقاء سیستم خدمات غذایی به دانشجویان

6- کنترل و تغییر  برنامه غذایی ماهیانه جهت افزایش میزان رضایت مندی دانشجویان

7- ارايه پيشنهادهاي لازم در زمينه به روز كردن روند امور (مانند انواع روشهاي اتوماسيون ، به كارگيري و استقرار استانداردهاي مربوط ) 

8- کنترل آمار غذای پخته شده  و نان توزیع شده به منظور جلوگیری از دور ریز غذا

9- مطالعه برگه های نظر سنجی سلف سرویسها ، نقطه نظرات ناظرین دانشجویی و مسئولین سلفها جهت رفع مشکلات و ارتقاء سطح خدمات غذایی ارائه شده

10- برقراری امکان شرکت كاركنان در كلاسهاي آموزشي

11- تنظیم برنامه های مربوط به برگزاری جشنواره غذا

12- برنامه ریزی ، دریافت و مطالعه مقالات جهت چاپ در نشریه نان و سخن

13- همکاری در ارائه غذا در مهمانی ها و مراسمات دانشجویی با همکاری با کارشناسان

14- انجام امور محوله از طرف مافوق و ارائه گزارش

 

 

زهره سادات سکاکی

 

سمت: معاون رئیس اداره تغذیه

تحصیلات: کارشناسی صنایع غذایی

 سابقه کار:  17 سال 

 

 

 

 

 

شرح وظایف:

 

1- همکاری در تنظيم شرايط اختصاصي مناقصه طبخ و توزیع غذای دانشجویان

2- تنظیم برنامه غذایی ماهیانه

3- برنامه ریزی در انجام نیاز سنجی سالیانه

4- نظارت بر عملکرد پیمانکار غذا

5- اخذ گزارشات از کارشناسان و همکاران اداره تغذیه، بررسی مشکلات و ارائه گزارش به رئیس اداره تغذیه

6- محاسبه قیمت تمام شده غذا

7- همکاری در برگزاری جشنواره غذا در هفته خوابگاهها

8- انجام امور مربوط به کار دانشجویی و نظارت بر عملکرد ایشان

9- همکاری در نشریه نان و سخن

10- همکاری در تدوین گزارشات سالیانه

11- انجام کلیه مکاتبات اداری

12- انجام امور محوله از طرف مافوق و ارائه گزارش

 

 

 

 

صفا بابادی

 

سمت: کارشناس تغذیه

تحصیلات: کارشناسی علوم تغذیه

سابقه کار: 14 سال 

 

 

شرح وظایف:

 

1- همكاري درتنظيم مفاد شرايط مناقصه ، محاسبه قیمت تمام شده غذا، انجام نیازسنجی، نشریه نان و سخن و...

 

2- انجام کارهای مربوط به اتوماسیون تغذیه

3- جمع بندي وتحليل نظرات دانشجويان ، پيشنهاد راهكار واجراي راهكارهاي تصويب شده درادارة تغذيه

4- نظارت برعملكرد پيمانكاردرسلف سرويس مربوطه درموارد ذيل و ارايه گزارش مربوط به رئيس ادارة تغذيه:

الف – زمان ورود و توزيع غذا

ب- بهداشت فردي كاركنان

ج- بهداشت محيط سلف سرويس

د- كيفيت وكميت غذا

5- انجام امور محوله از طرف رئيس و  معاون تغذيه

 

 

ناصر میرمحمدعلی 

 

سمت: مسؤول آشپزخانه 

تحصیلات: دیپلم (غیر مرتبط) 

سابقه کار: 26 سال 

1-   نظارت بر اجرای مفاد مندرج  در قرارداد 

2-   نظارت بر زمان انجام فعالیت ها در آشپزخانه و ارسال به موقع غذا 

3- نظارت بر نحوه  کار انبار دار و کمک انباردار 

4- کنترل نحوه عملکرد نماینده و کارشناس تغذیه پیمانکار 

5- کنترل تعداد آمار روزانه صبحانه، ناهار و شام 

 

 

 

محمد مردانی:

 

سمت: مسئول آمار

تحصیلات: دیپلم ( غیرمرتبط)

سابقه کار: 24 سال 

 

شرح وظایف:

 

1- همکاری در انجام استخراج آمار هفتگی و  کنترل آمار

2-  کنترل صورت وضعیت ماهیانه پیمانکار و تنظیم سند مربوطه

3-  پاسخگویی و رفع مشکلات اتوماسیون دانشجویان

4-  ويرايش ، تايپ و بایگانی مكاتبات ادارة تغذيه

5-  بایگانی اسناد مربوط به آمار

6- پيگيري درخواست ها و مكاتبات ادارة تغذيه با واحدهاي مرتبط وارايه گزارش به مافوق

7-  انجام امور محوله از طرف رئيس يا معاون ادارة تغذيه وارايه گزارش

 

 

علیرضا ابراهیم ناز:

 

سمت: مسئول اتوماسیون

تحصیلات: دیپلم (غیر مرتبط)

سابقه کار: 21 سال 

 

شرح وظایف:

 

1-  استخراج  آمارهفتگي و ارائه آن به رئیس اداره تغذیه و مافوق

2- پيگيري  و رفع مشكلات سيستم اتوماسيون از شركت مربوطه وساير واحدهاي مرتبط و ارايه گزارش به رئيس ادارة تغذيه

3-  انجام پیگیری های مربوط به مکاتبات اداری تا حصول نتیجه

4-  دريافت فيش هاي مراسم موردی مطابق با آمارارايه شده از واحدهاي مربوط وكنترل آمار

5-  انجام امور محوله از طرف رئيس يا معاون ادارة تغذيه

  

 

 

رضاقلی عزیزی

 

سمت: مسئول انبار آشپزخانه

تحصیلات: دیپلم (غیر مرتبط)

سابقه کار: 20 سال 

 

شرح وظایف:

 

1-  محاسبه اقلام مورد نیاز آشپزخانه بر اساس آمار هفتگی و  دریافت آنها  از انبار مرکزی

2-  تهیه چک لیست مواد اولیه هر غذا و کنترل آن هنگام تحویل به سرآشپز

3- ثبت مواد غذایی تحویل داده شده به سرآشپز بر اساس آمار، برنامه غذایی و جدول ریز مواد اولیه

4-  نظارت بر چیدمان و مواد موجود در سردخانه ها

5-  کنترل مصرف کنار غذاها بر اساس تاریخ تولید

6-  انجام امور محوله از طرف رئيس یا  معاون اداره تغذيه

 

 

 

حسن علی نیا

 

سمت: کمک انباردار آشپزخانه

تحصیلات: دیپلم (غیر مرتبط)

سابقه کار: 14 سال 

 

شرح وظایف:

1-   مشارکت در امر محاسبه اقلام مورد نیاز هفتگی

2-   مشارکت در تحویل اقلام غذایی وارد شده به آشپزخانه

3-   محاسبه تعداد نان مورد نیاز بر اساس آمار و نوع غذا و سفارش به نانوایی

4-   انجام کارهای مربوط به انباردار در غیاب ایشان

5-   انجام امور محوله از طرف رئيس و  معاون اداره  تغذيه

 
 
 

مصطفی احمدی 

 

سمت: ناظر ارسال غذا 

تحصیلات: دیپلم (غیر مرتبط)

سابقه کار: 12 سال 

 

 

شرح وظایف:

1-   نظارت بر وزن غذای پخته شده بر اساس آمار

2-   نظارت بر ارسال غذای پخته شده، کنار غذاها و دسرها به سلف سرویسها و خوابگاهها

3-   انجام امور مربوط به اتوماسیون تغذیه و رفع مشکلات مربوط به اتوماسیون دانشجویان