طراحی سایت
اطلاعیه ها

برنامه غذايي صبحانه دانشجويي در تیر ماه اعلام شد

برنامه صبحانه دانشجویی از 7 تیر ماه تا 30 تیر ماه 96 از سوی اداره تغذیه دانشجویان اعلام شد.

برنامه غذايي ناهار دانشجويي در تیر ماه اعلام شد

برنامه ناهار دانشجویی از 7 تیر ماه تا 30 تیر ماه 96 از سوی اداره تغذیه دانشجویان اعلام شد.

برنامه غذايي شام دانشجويي در تیر ماه اعلام شد

برنامه شام دانشجویی از 7 تیر ماه تا 30 تیر ماه 96 از سوی اداره تغذیه دانشجویان اعلام شد.
زمان توزیع غذا


 

زمان توزیع غذا

 

ساعت توزیع ناهار:

ناهار در سلف سرویس ها از ساعت 11:30 الی 13:45 و در مجتمع خوابگاههای کوی از ساعت 12 الی 13:45 توزیع می گردد.

 

ساعت توزیع صبحانه و شام در خوابگاهها:

 

وعده صبحانه و شام به طور همزمان در شش ماهه اول سال از ساعت 18 الی 20 و در شش ماهه دوم سال از ساعت 17 الی 19 توزیع می گردد.

 

تذکر 1:

دانشجویانی که موفق به رزرو غذا نشده اند، می توانند در صورت اضافه بودن غذا پس از پایان زمان توزیع حداکثر به مدت 15 دقیقه جهت دریافت غذای روزفروش به قیمت فعلی هر پرس  15000 ریال اقدام نمایند.  

 

تذکر 2:

غذای روز فروش تنها با ارائه کارت دانشجویی و در صورت داشتن اعتبار کافی (بیش از 15000 ریال) ارائه خواهد شد.

 

تذکر 3 :

غذای رزرو شده در هر سلف فقط در آن سلف ارائه خواهد شد و ارائه غذا در سلف های دیگر امکان پذیر نیست.

 

تذکر 4 :

غذای روزفروش رأس ساعت 13:45 در صورت موجود بودن ارائه خواهد شد و از مراجعه زودتر و ایجاد ازدحام در سلف سرویس برای دریافت غذای روزفروش اجتناب نمایید.