طراحی سایت
مرکز بهداشت و درمان دانشجویان
اخبار
ثبت نام و دريافت برگه نوبت شركت در طرح سنجش سلامت برای دانشجویان جدیدالورود
ثبت نام و دريافت برگه نوبت شركت در طرح سنجش سلامت برای دانشجویان جدیدالورود (1395/07/06)
ثبت نام و دريافت برگه نوبت شركت در طرح سنجش سلامت مركز بهداشت و درمان دانشجويان در مهرماه 1395 برای دانشجویان جدیدالورود سال تحصیلی 96- 95 شروع می شود.

روابط عمومی معاونت دانشجویی: ثبت نام و دريافت برگه نوبت شركت در طرح سنجش سلامت مركز بهداشت و درمان دانشجويان در مهرماه 1395 برای دانشجویان جدیدالورود سال تحصیلی 96- 95 شروع می شود.
بر اساس این گزارش، شركت در طرح سنجش سلامت براي تمام دانشجويان جديدالورود الزامي است و دانشجویان جدیدالورود می بایست جهت ثبت نام و دريافت برگه نوبت شركت در طرح فوق تا آخر مهرماه به سامانه پرساد
مراجعه کنند.The comment feature is locked by administrator.
Sort by: