به سایت مدیریت امور خوابگاههای دانشگاه علوم پزشکی تهران خوش آمدید *** خوابگاه، ایرانی کوچک
اطلاعیه ها

جلسه سرپرستان خوابگاه های دختران مدیریت امور خوابگاه برگزار شد

جلسه سرپرستان خوابگاه‌هاي دختران در حضور محمدی فیض آباد معاون اسکان مدیریت امور خوابگاه‌ها در روز چه...

ثبت نام دانشجویان جدیدالورود نیمسال دوم متقاضی خوابگاههای دانشجویی آغاز شد

ثبت نام از دانشجویان جدیدالورود نیم سال دوم متقاضی خوابگاههای دانشجویی (مقاطع عمومی) از روز جمعه ی...

پنجمین جلسه شورای اسکان دانشجویان متاهلی در سال 95 برگزار شد

جلسه شورای سیاست گذاری خوابگاه متاهلی با حضور دکتر غفارزاده مدیر امور خوابگاهها و کارشناسان مدیریت...
معرفی مدیران

مدیریت امور خوابگاهها


 

   
   
 
 دکتر ابوالفضل سروش
 شادروان دکتر علی اکبر آبیار
 دکتر احمدرضا صادقی
 دکتر حمید رضا پاکدل
 دکتر جعفر غفارزاده

* دکتر ابوالفضل سروش --- سالهای 1381 - 1379
* شادروان دکتر علی اکبر آبیار ---
سالهای 1385 - 1381
* دکتر احمد رضا صادقی --- سالهای 1387 - 1385
* دکتر حمید رضا پاکدل --- سالهای 1390 - 1387
* دکتر جعفر غفارزاده --- سالهای 1390 - تاکنون