X

اخبار

مدیریت تربیت بدنی

با هدف ارتقاء سطح كيفی وكمی فعاليت‌های ورزشی در دو بُعد همگانی و قهرمانی به تمامی گروه‌های دانشگاهی اعم از كاركنان، دانشجويان، اعضاي هیئت‌علمی و فرزندان آن‌ها، خدمات ورزشی مختلفی در دانشگاه ارائه‌ می‌شود. این مدیریت شامل بخش ها زیر می باشد: